1998 Concerts

February

4: Kawaguchi Lilia Main Hall, Saitama (start of "Tour Sextream Liner"; 33 dates)
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Idol
Encore III:
Gessekai

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

6: Sendai Sun Palace, Miyagi
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Die
Encore III:
Gessekai

8: Tochigi Sogo Bunka Center Main Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

11: Kiryu Shimin Bunka Kaikan, Gunma
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Die
Encore III:
Gessekai

16: Hiroshima Shimin Bunka Hall Dai Ni
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

19: Okinawa Convention Gekijo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Gessekai

24: Kanagawa Kenmin Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Ash-ra
Encore III:
Gessekai

26: Ichikawa City Bunka Kaikan, Chiba
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Idol
Encore III:
Gessekai

28: Act City Hamamatsu, Shizuoka
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

March

5: Omiya Sonic City, Saitama
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

7: Akasaka Blitz, Tokyo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Uta
Encore III:
Gessekai

8: Akasaka Blitz, Tokyo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Ash-ra
Encore III:
Gessekai

12: Kobe Kokusai Kaikan Harbor Land Plaza Hall, Hyogo
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Idol
Encore III:
Gessekai

13: Kyoto Kaikan Dai Ichi Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

15: Iwate Kenmin Kaikan Dai Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Candy
Encore III:
Gessekai

17: Aomori Shimin Bunka Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Uta
Encore II:
Gessekai

20: Kanazawa Kankou Kaikan, Ishikawa
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Gessekai

21: Niigata Kenmin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Ash-ra
Encore III:
Gessekai

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick

27: Nagano Kenmin Bunka Kaikan Dai Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Uta
Encore III:
Gessekai

29: Gunma Shimin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Ash-ra
Encore III:
Gessekai

April

1: Matsuyama Shimin Kaikan Dai Hall, Ehime
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Gessekai

3: Hiroshima Yuubin Chokin Hall
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

4: Kurashiki Shimin Kaikan, Okayama
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Candy
Encore III:
Gessekai

8: Osaka Kousei Nenkin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Gessekai

9: Osaka Kousei Nenkin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

14: Sapporo Shimin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Gessekai

18: Nagoya Kokusai Kaigijo Century Hall, Aichi
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

24: Koriyama Shimin Bunka Center Dai Hall, Fukushima
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Uta
Encore II:
Gessekai

27: Kumamoto Shimin Kaikan
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Candy
Encore II:
Gessekai

28: Fukuoka Sun Palace
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Ash-ra
Encore II:
Gessekai

30: Takamatsu Shimin Kaikan, Kagawa
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore I:
Iconoclasm (Koroshi No Shirabe version)
Encore II:
Gessekai

May

8: Nippon Budokan, Tokyo [recorded and released as the live video Sweet Strange Live Film]
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore:
Candy
Gessekai

9: Nippon Bukokan, Tokyo (end of "Tour Sextream Liner") [recorded and released as the live video Sweet Strange Live Film]
Setlist:
Sexy Stream Liner (tape)
Heroine
Chouchou
Kalavinka
Sasayaki
Rasenchu
Tight Rope
Kirameki No Naka De...
Love Letter
My Fuckin' Valentine
Lizard Skin No Shoujo
Muchi No Namida
Mienai Mono Wo Miyou To Suru Gokai    Subete Gokai Da
Kimi Ga Shin..dara
Schiz•o Gensou
Thanatos
Encore:
Candy
Ash-ra
Gessekai

Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick Buck-Tick
[this page was last updated on 2016.07.30 @ 22:10:34 CDT]